Privacy verklaring
Privacy verklaring
Accountancy

Door de AVG privacy wetgeving, waarbij AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens beschermd. Niemand, ook wij niet, mogen persoonsgegevens van u zonder uw toestemming opslaan of aan derden doorgeven.

Omdat wij in het kader van Werving & Selectie gebruik maken van uw gegevens zullen wij moeten aangeven wanneer wij welke gegevens van u opslaan en/of doorgeven aan derden en behoort u hiervoor toestemming te geven.

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Wij verzoeken u bijgaande verklaring goed door te nemen en Finance Search vervolgens aan te geven of u akkoord kunt gaan met deze verklaring.

Beveiliging
Finance Search neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Finance Search zijnde, https://www.finance-search.nl is gehost in Nederland en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Finance Search verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op onze website. U stuurt deze via de website van Finance Search per mail. Uw gegevens worden opgeslagen in een elektronisch bestand, dat alleen zichtbaar is via inloggen.

Doel gegevens
Uw persoonsgegevens gebruiken wij enkel voor de uitvoering van de Werving & Selectie diensten van Finance Search. Wij verwerken uw gegevens ook om onze administratie te kunnen beheren en de voortgang van uw sollicitaties via Finance Search te kunnen volgen en uiteraard om met u in contact te kunnen blijven.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bovenstaand omschreven doeleinden is uw expliciete toestemming.

Persoonsgegevens
Zonder het opslaan van uw persoonsgegevens kunnen wij de door ons aangeboden diensten niet waarmaken. Finance Search zal de volgende door u verstrekte gegevens verwerken:

 Roepnaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats.
 Geslacht en geboortedatum.
 Telefoonnummer en e-mail adres.
 Curriculum Vitae.
 Uw wensen m.b.t. de door u gewenste functie, zoals
Maximale reisafstand, beschikbaarheid, salaris etc.
 Overige persoonsgegevens in het belang van uw sollicitaties.
 Van onze zakelijke relaties registreren wij alleen de naam, de functie, het telefoonnummer en het emailadres.

Bewaartermijn
Finance Search bewaart uw persoonsgegevens en de gegevens van onze zakelijke relaties niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens hebt afgegeven. Deze gegevens worden tot maximaal 2 jaar na het laatste contact met u door ons bewaard.

Gegevens delen
Finance search kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de opdrachtgever aan wie u ter beschikking wordt gesteld, overheidsinstanties en in alle overige gevallen waarin Finance Search hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Finance Search kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstelling van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten of sollicitanten, zakenpartners en in alle overige gevallen waarin Finance Search hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Finance search verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en bezwaar maken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cyril.amory@finance-search.nl. Finance Search zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en/of indien u geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen via cyril.amory@finance-search.nl.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Accorderen
Door akkoord te gaan met deze Privacy verklaring geeft u Finance Search toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor bovenstaand omschreven doeleinden. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacy verklaring? Neem dan gerust contact met ons op.